Regional Advisors

Lima
Karen Meyer
meyer.193@osu.edu
419-995-8453

Marion
Shellie Shirk
shirk.20@osu.edu
740-725-6214

Louis Hominga
hominga.1@osu.edu
614-247-9020

Newark
Sarah Hughes
hughes.964@osu.edu
740-366-9333

Rachael Bailey
bailey.444@osu.edu
740-366-9333

Marilyn Ervin
ervin.167@osu.edu
740-366-9333

Anna O’Reilly

oreilly.121@osu.edu

Mansfield
Fran Bowes
bowes.12@osu.edu