Patents

[5] Xia Ning, Guofei Jiang, Haifeng Chen, and Kenji Yoshihira, “Heterogeneous log analysis,” NEC Labs America, US Patent 10,14,148B2, 2018.

[4] Xia Ning, Guofei Jiang, and Xiao Bian, “Hierarchical sparse dictionary learning (HiSDL) for heterogeneous high-dimensional time series,”NEC Labs America, US Patent 9,870,519, 2018.

[3] Zhiyun Qian, Jun Wang, Zhichun Li, Zhenyu Wu, Junghwan Rhee, Xia Ning, and Guofei Jiang, “Discovering and constraining idle processes,”NEC Labs America, US Patent 9,602,528, March, 2017.

[2] Hui Zhang, Xia Ning, Junghwan Rhee, Guofei Jiang, and Hongteng Xu, “System and method for profiling re- quests in service systems,” NECLabs America, US Patent 9,367,821, January, 2016.

[1] Yanjun Qi, Xia Ning, Paval Kuksa, and Bin Bai, “Systems and methods for semi-supervised relationship extrac- tion,” NEC Labs America, USPatent 8,874,432, October, 2013.