Amendments and Additions to the List
of Pen-Names of Modern Chinese Authors
中国现代文学作者笔名录补遗续编

Second Edition October 2000
新波丛刊之一

Preface, Sources, Abbreviations
Part 1: Basic Entries
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y /Z
Part 2: Pen-Names and other Alternative Names
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y /Z
Part 3: Bibliography

Preface


This project seeks to supplement Zhongguo xiandai wenxue zuozhe biminglu (List of pen-names of modern Chinese authors). The first section, Basic Entries, gives birth and death dates of authors not included in the above work. The second part, Pen-names and other Alternative Names, gives pen-names not included in the same work.

Contributors


Contributors and date of contribution are marked with <…>.

Jean-Louis Boully jlb
Raoul David Findeisen rdf
Mark Gamsa MG
Erol Güz eg
Michel Hockx mh
Ursula Stadler US
Marc Winter MW

 

Abbreviations


BML ZHONGGUO XIANDAI WENXUE ZUOZHE BIMING LU [A List of Pseudonyms of Modern Chinese Authors], Xu Naixiang & Qin Hong (eds.), Changsha: Hu’nan wenyi chubanshe 12.1988
BTX BEIJING TUSHU XINXI BAO, Beijing shi Xinhua shudian. Xinhua shudian shoudu faxingsuo
CBA CHINESISCHES BIOGRAPHISCHES ARCHIV / CHINESE BIOGRAPHICAL ARCHIVE / ZHONGGUO MINGREN ZHUANJI DANG’AN, ed. Stephan von Minden, München etc.: Saur 1996 ff.
almost 100.000 entries on appromately 50.000 individuals
CNB ZHONGHUA MINGUO CHUBAN TUSHU MULU [//], Taibei 1950 sqq.
DFZZ DONGFANG ZAZHI [“Eastern Miscellany”], Shanghai: Shangwu yinshuguan
DS DUSHU, Beijing: Sanlian shudian 1979 sqq.
GZRZ GUJIN ZHONG-WAI RENWU ZHUANJI ZHINAN LU [A Guide to Biographical Literature on Chinese and Western Personalities from Ancient and Present Times], Shao Yansen (ed.), Nanjing: Jiangsu jiaoyu chubanshe 8.1990
ICP ZHONGHUA MINGUO QIKAN LUNWEN SUOYIN , Taibei: Guoli zhongyang tushuguan
LLM1 Li Liming [“Lip-Ming Lee”]: ZHONGGUO XIANDAI LIUBAI ZUOJIA XIAOZHUAN [“Sketch Biographies of Modern Chinese Writers”], Xianggang: Bowen shuju 1977.10.
LLM2 id.: ZHONGGUO XIANDAI LIUBAI ZUOJIA XIAOZHUAN ZILIAO SUOYIN, Xianggang: Bowen shuju 1978.7.
LLWW League of Left Wing Writers (Shanghai, 1930-36).
LXQJ LU XUN QUANJI [Complete Works of Lu Xun], 16 vols., Beijing: Renmin wenxue chubanshe 1982
LXYJ LU XUN YANJIU [Lu Xun Studies, congkan], Beijing: Zhongguo shehuikexue chubanshe 1979sqq.
LXYJJ LU XUN YANJIU [Lu Xun Studies, Quarterly], Beijing: Zhongguo renmin daxue shubao ziliao zhongxin (Fuyin baokan ziliao J31)
LXYJY LU XUN YANJIU YUEKAN [Lu Xun Studies Monthly], Beijing: Beijing Lu Xun bowuguan
LXYWJ LU XUN YIWEN JI [Collected Translations by Lu Xun], 10 vols., Beijing: Renmin wenxue chubanshe 1958
LXYZ LU XUN YANJIU ZILIAO [Materials for Research on Lu Xun], Tianjin: Renmin wenxue chubanshe, dann Beijing: Wenlian chubanshe
LXYZS LU XUN YANJIU ZILIAO SUOYIN [Index of Materials for Research on Lu Xun], 2 vols., Beijing tushuguan & Zhongguo shehuikexueyuan. Wenxue yanjiusuo eds., Beijing: Renmin wenxue chubanshe 1.1982 & 3.1980, 396 & 465 pp.
LXYZSX LU XUN YANJIU ZILIAO SUOYIN XUBIAN [Index of Materials for Research on Lu Xun Continued], Zhongguo shehuikexueyuan. Wenxue yanjiusuo ziliaoshi ed., Beijing: Renmin wenxue chubanshe 3.1986, 675 pp.
LYD Lu Yaoding & al. (eds.). ZHONGGUO XIANDAI WENXUE DA CIDIAN [Big Dictionary of Modern Chinese Literature], Beijing: Gaodeng jiaoyu chubanshe, 1998.
MD MINDUO ZAZHI , Shanghai: Shangwu yinshuguan
MDQJ MAO DUN QUANJI [Complete Works of Mao Dun], Beijing: Renmin wenxue chubanshe 1984sqq.
MRWJ MORUO WENJI [Collected Works of {Guo} Moruo], Beijing: Renmin wenxue chubanshe
MS Tian Dawei and al. (eds.). MINGUO SHIQI ZONG SHUMU – WENXUE LILUN, SHIJIE WENXUE, ZHONGGUO WENXUE [Comprehensive Bibliography for the Republican Era. Literary Theory, World Literature, Chinese Literature], 2 vols. Beijing: Shumu wenxian chubanshe, 1992.
MSW — & al. (eds.). MINGUO SHIQI ZONG SHUMU – WAIGUO WENXUE [Comprehensive Bibliography for the Republican Era. Foreign Literatures]. Beijing: Shumu wenxian chubanshe, 1987.
MSY — & al. (eds.). MINGUO SHIQI ZONG SHUMU – YUYANXUE [Comprehensive Bibliography for the Republican Era. Linguistics]. Beijing: Shumu wenxian chubanshe, 1986.
MSZ — & al. (eds.). MINGUO SHIQI ZONG SHUMU – ZHEXUE, XINLIXUE [Comprehensive Bibliography for the Republican Era. Philosophy and Psychology]. Beijing: Shumu wenxian chubanshe, 1991.
MZ MEIZHOU XINSHU JINGXUAN, Xianggang: Sanlian shudian
NC NIHON CHUGOKU TODAI BUNGAKU KENKYU-KAI KAIHO [Journal of the Japanese Association of Modern Chinese Literature] Kyoto.
QBLM QUANGUO BO SHUO SHI LUNWEN FENLEI MULU [List of M.A. and Ph.D. Theses According to Subjects], Wang Moli & Lin Yuquan eds., Taibei: Tianyi chubanshe 7.1977
QBS QUANGUO BAOKAN SUOYIN (ZHE SHE BAN) , Shanghai tushuguan ed., Shanghai 1973 sqq.
QXS QUANGUO XIN SHU MU , Beijing: Zhongguo banben tushuguan
QZBZS QUANGUO ZHUYAO BAOKAN ZILIAO SUOYIN [Index to Relevant Chinese Periodicals and Newspapers], Shanghai: Shanghai shi baokan tushuguan 1, (3.1955)-38 (1958)
RBS REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE SINOLOGIE, Paris 1955 sqq., NS 1983 sqq.
SKX SHEKE XIN SHUMU, Beijing: Xinhua shudian zongdian
SL SHULIN , Xu Xinyuan ed., Shanghai: Renmin wenxue chubanshe, Nos. -88 (-3/1990, 15.5.)
SX SHANGHAI XIN SHUMU, Shanghai: Xinhua shudian Shanghai faxingsuo
WGMX WAIGUO MEIXUE [Foreign Aesthetics, congkan], “Waiguo meixue” bianweihui/Ru Xin [zhubian] & al. eds., Beijing: Shangwu yinshuguan 2.1985 ff.
WGZX WAIGUO ZHEXUE [Foreign Philosophy, congkan], “Waiguo zhexue” bianweihui ed., Beijing: Shangwu yinshuguan 7.1981 ff.
WL WENYI LILUN [Theory of Literature and the Arts, Monthly], Beijing: Zhongguo renmin daxue shubao ziliao zhongxin (Fuyin baokan ziliao J1)
WQJ WUSI QIKAN JIESHAO [Presentation of May Fourth Journals], 3 vols., Beijing: Renmin chubanshe 1958-59; reprint Tikyi 1966-67; Beijing: Sanlian shudian 1979
WZZ WAIGUO ZHEXUE YU ZHEXUE SHI [Foreign Philosophy and History of Philosophy, Monthly], Beijing: Zhongguo renmin daxue shubao ziliao zhongxin (Fuyin baokan ziliao B6)
XC XIN CHAO , Beijing
XM XIN SHU MULU, Beijing: Zhongguo tushu jinchukou zong gongsi
XQN XIN QINGNIAN , Beijing
XRZS XINHAI YILAI RENWUE ZHUANJI ZILIAO SUOYIN [Index to Biographical Materials on Post-1911 Personalities], Shanghai: Cishu chubanshe 1990
XS XIAOSHUO YUEBAO , Shanghai: Shangwu yinshuguan
XSYK XUESHU YUEKAN, Shanghai shehuikexue xuehui lianhehui/Huang Yingshu ed., Shanghai: Renmin chubanshe
XWS XIN WENXUE SHI LIAO [Materials on the History of New Literature, Quarterly], Beijing: Renmin wenxue chubanshe
XWZ XIANDAI WAIGUO ZHEXUE [Modern Foreign Philosophy, congkan], Zhongguo xiandai waiguo zhexue xuehui ed., Beijing: Renmin chubanshe
XY XINSHU YUGAO, Beijing: Zhongguo guoji tushu maoyi zonggongsi
YDFWJ YU DAFU WENJI [Collected Works of Yu Dafu], 12 vols., Guangzhou: Huacheng chubanshe 1982-84, 2.1991
YL Yang Li & Wu Fuhui / Zhongguo xiandai wenxue guan (eds.). ZHONGGUO XIANDAI ZUOJIA DA CIDIAN. Beijing: Xin shijie chubanshe, 1992.
ZBWFS ZHONGWEN BAOZHI LUNWEN FENLEI SUOYIN 1962, 1963, 1969 [Index chinesischer Zeitungsartikel nach Sachgebieten], Guoli zhengzhi daxue. Shehui kexue ziliao zhongxin ed., Taibei 1963, 1964, 1970
ZDQ Chu Dexin & al. eds.: ZHONGGUO DANGDAI QINGNIAN MINGREN DA CIDIAN-WENYI JUAN <Who’s Who of Young Chinese. Vol. 2 Literature and Art, Harbin: Heilongjiang renmin chubanshe 9.1993/td/tr tr> ZJQBH ZHONGGUO JINDAI QIKAN BIANMU HUILU [Compiled Contents of Modern Chinese Periodicals], 6 vols., Shanghai tushuguan ed., Shanghai: Renmin chubanshe 1979-84
ZJXCM ZHONGGUO JINDAI, XIANDAI CONGSHU MULU [List of Modern Chinese Serials], 3 vols., Shanghai: Shanghai tushuguan 7.1979/9.1982 (1: 7.1979, 2 [Zimu shuge suoyin] & 3 [Zimu zhuzhe suoyin]: 9.1982)
ZJXRM Chen Yutang: ZHONGGUO JIN XIAN DAI RENWU MING HAO CIDIAN [Dictionary of Names and Styles of Figures in Recent and Modern China], Hangzhou: Zhejiang guji chubanshe 1993
ZLC Yao Xin: ZUOLIAN CIDIAN / ZHONGGUO ZUOYI ZUOJIA LIANMENG CIDIAN [Dictionary of the League of Left-Wing Writers], Beijing: Guangming ribao chubanshe 12.1994
ZRM ZHONGGUO RENMIN DA CIDIAN-DANGDAI RENWU JUAN [Great Dictionary of Chinese Names-Contemporary Personalities], Shanghai: Cishu chubanshe 12.1992
ZSL Zhu Shiliang (ed.). ERSHI SHIJI ZHONGGUO ZUOJIA BIMING LU-ZENGDING BAN [A List of Pen-Names of 20th Century Chinese Authors], 2 vols. Taibei: Hanxue yanjiu zhongxin, 1989 (Hanxue yanjiu zhongxin congkan. Mulu lei; 8).
ZT ZHONGWEN TUSHU XIANHUO MULU, Beijing: Zhongguo tushu jinchukou zong gongsi
ZWC ZHONGGUO WENXUEJIA CIDIAN. XIANDAI [Dictionary of Modern Chinese Writers], 4 vols., Changsha: Hu’nan wenyi chubanshe 1979
ZWDC ZHONGGUO WENXUE DA CIDIAN, Ma Liangchun & Li Futian (eds.), 6 vols., Tianjin: Renmin chubanshe 1990
ZXDT ZHEXUE DONGTAI, Beijing: Zhexue yanjiu zazhi she
ZXDWY ZHONGGUO XIANDAI, DANGDAI WENXUE YANJIU [Studies on Modern and Contemporary Chinese Literature, Monthly], Beijing: Zhongguo renmin daxue shubao ziliao zhongxin (Fuyin baokan ziliao J3)
ZXWC1-4 ZHONGGUO XIANDAI WENXUE CIDIAN [Dictionary of Modern Chinese Literature], Xu Naixiang & al. (eds.), 4 vols., Nanning: Guangxi renmin chubanshe 5.1989-6.1990 (1: xiaoshuo, 2-3: sanwen, 4: shige, 5: xiju)
ZXWC ZHONGGUO XIANDAI WENXUE CIDIAN, Shanghai: Cishu chubanshe 12.1990
ZXY ZHONGGUO XINSHU YUEBAO, Shanghai: Huatong shuju 1,1 (2.1931-)
ZXD ZHONGGUO XIN WENXUE DAXI, 10 vols.
ZXDX ZHONGGUO XIN WENXUE DAXI XUBIAN, 10 vols.
ZXZY ZHONGGUO XIANDAI ZHUMING ZUOJIA YANJIU [Studies on Noted Modern Chinese Authors, Annually], Beijing: Zhongguo renmin daxue shubao ziliao zhongxin (Fuyin baokan ziliao J30)
ZZS ZHONGGUO ZHEXUE SHI [History of Chinese Philosophy, yuekan], Beijing: Zhongguo renmin daxue shubao ziliao zhongxin (Fuyin baokan ziliao B5).
ZZZ ZHONGGUO ZUOJIA ZISHU [Self-Portrayals of Chinese Authors], ed. Shanghai shehuikexueyuan wenxue yanjiusuo. Shanghai: Jiaoyuchubanshe, 1998.9.


Go to top of page