Wangzhuang Village Elementary School,
Taoxu Township, Mengyin County, Shandong Province, PRC