Λεξικόν λατινικόν, ρωμαϊκόν, και ελληνικόν (1635)

However, there is one from 1635, comissioned by cardinal Richelieu, which has the Greek title Λεξικόν λατινικόν, ρωμαϊκόν, και ελληνικόν, or A Lexicon of Latin, Roman, and Greek – wrap your mind around that for a moment – which in the Latin title is rendered Dictionarium Latinum, Graeco-Barbarum, et Litterale, that is of Latin, Barbarous Greek, and Literary Greek.