Society of Professional Journalists

Soci

Society of Professional Journalists

President Gabriela Okhuysen

Twitter:

okhuysen.1@osu.edu

@SPJohiostate