Amendments and Additions to the List
of Pen-Names of Modern Chinese Authors
中国现代文学作者笔名录补遗续编

Second Edition October 2000
新波丛刊之一

Preface, Sources, Abbreviations
Part 1: Basic Entries
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y /Z
Part 2: Pen-Names and other Alternative Names
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y /Z
Part 3: Bibliography

 

PART 3: Bibliography


Alleton, Viviane. LES CHINOIS ET LEUR PASSION DES NOMS, Paris: Aubiers, 1993.

Ding Guocheng, Yu Congyang and Yu Sheng. ZHONGGUO ZUOJIA BIMING TANYUAN, Vol 1, Changchun: Shidai wenyi chubanshe, 10.1986, 10, 2, 589pp.

Gao Xin. LU XUN BIMING TANSUO, Xi’an Shaanxi renmin chubanshe, 1980 (Lu Xun yanjiu congshu), 228pp.<IFCL: CH 1541> Luan Meijian. ERSHI SHIJI ZHONGGUO WENXUE FASHENG LUN [The emergence of twentieth-century Chinese literature], Taibei: Yeqiang chubanshe, 1992.

Miao Shixin (ed.). ZHONGGUO XIANDAI ZUOJIA BIMING SUOYIN, Ji’nan Shandong daxue, 10.1986.

Wang Ruoshui. “Zuopin he zhuming” [9.1961]. ZAI ZHEXUE ZHANXIAN SHANG, Beijing: Renmin chubanshe, 1.1980; 12.1981. 127-129.

XINHAI YILAI RENWU ZHUANJI ZILIAO SUOYIN [Index to biographical materials on post-1911 personalities] Comp. by Fudan Daxue lishixi ziliaoshi, Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, 1990.

—-Index of biographical publications from PRC, Taiwan and abroad concerning anybody who was somebody between 1911 and 1949.

—-Index of main sources and reference works, listing the libraries in Mainland China where they can be found.

Yu, Abraham J..”Enhancement linkage of the Online Name Authority File with the Bibliographic Database”. COMMITTEE ON EAST ASIAN LIBRARIES BULLETIN, No. 106 (6.1995), 1-17.

Yuan Tongjin (ed.). XIANDAI ZHONGGUO ZUOJIA BIMINGLU. Beiping: Zhonghua tushuguan, 1936.

Zhou Jin (ed.). ZHONGGUO XIANDAI WENXUE ZUOJIA BENMING BIMING SUOYIN. Taibei: Chengwen chubanshe, 7.1980 (Zhongguo xiandai wenxue yanjiu congkan; 25]

Zhou Zuoren. “Biming (Ban xi hua ding)”. JINGBAO FUKAN, no. 380 (10 Jan 1926). ZHITANG JIWAI WEN – SIJIU NIAN YIQIAN. Chen Zishan (ed.). Changsha: Yuelu shushe, 8.1988. 12.

[Zhou Zouren] Zhou Qiming. “Lu Xun de biehao”. SHAANXI RIBAO (14 Oct 1956). In ZHITANG JIWAI WEN – SIJIU NIAN YIHOU. Chen Zishan (ed.). Changsha: Yuelu shushe, 8.1988. 128-129.


Go to top of page