Amendments and Additions to the List
of Pen-Names of Modern Chinese Authors
中国现代文学作者笔名录补遗续编

Second Edition October 2000
新波丛刊之一

Preface, Sources, Abbreviations
Part 1: Basic Entries
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y /Z
Part 2: Pen-Names and other Alternative Names
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y /Z
Part 3: Bibliography

 

PART 2: Pen-Names and other Alternative Names


ACHENG 阿城

→ Zhong Acheng 钟阿城 (?; 1949-)
BML 0
—-[BULLETIN DE SINOLOGIE, 2/1986, 15]
<rdf>


AYG NUSHI AYG女士
AYG = Anarchist Youth Group

→ Yang Meilei 杨没累
BML 224b
used in “Lun ru nü wenti shu er”, SHAONIAN ZHONGGUO, 1,6 (1919)—-[Zhu Qianzhi (ed.), MEILEI WEN CUN, 322-327]
<rdf, 17.12.1999>


BAI SHAN 白山

→ Bai Cai 白采
BML 108a
<rdf>


BEI HUI 悲慧

→ Pan Shi 潘式
BML 688a —-[MS#15771]


BI BINGBIN 毕冰宾

→ Hei Ma 黑马 (1960-)
BML 0
—-[Karin Hasselblatt]
<rdf, 9.11.2000>


BINGGAO 病高 , 冰高

→ Pan Binggao 潘炳皋
BML 691b
Binggao ‘Ice’: used in BEIGUO YUEKAN, YONGBAO (Tianjin)—-[LXYJY 9/1990]
Binggao ‘Illness’: used in JINGBAO—-[LXYJY 9/1990]
<rdf, 10.12.1994>


CHA LING 茶陵

→ Zhou Yushan 周玉山
BML 0
<rdf, 23.8.1995>


CHAOHAI 超海

→ Huang Lingshuang 黄凌霜
BML 0
—-[Lu Zhe, ZHONGGUO WUZHENGFUZHUYI SHI GAO, 168]
<rdf, 8.7.1999>


CHEN HUANGMEI 陈荒煤(1913-1996, Xiangyang/Hubei(born in Shanghai))

→ Chen Guangmei 陈光美—-[RIBEN ZHONGGUO DANGDAI WENXUE YANJIUHUI HUIBAO, No. 11, 4.1997]


DAXIAN 大闲

→ ?
Qi Ming [Zhou Zuoren] and Daxian, “Women de duihua”, YUSI, #80 (24 May 1926)
<rdf, 20.10.1994>


DU HENG 杜衡

→ Su Wen 苏汶 [Jiang Si江思]
BML 205a
—-[XIANDAI, 1,3(1932), 422-427]
Shi Zhecun, quoted in Chen Bingying, DAI WANGSHU PINGZHUAN, (Chongqing chubanshe 1995),1


FENGREN 凤人

→ Zhang Xiaohu 张肖虎(1914-1997, Tianjin)
BML 0
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


FENGWEN 凤闻

→ Zhang Yiping 章衣萍
BML 611b
<rdf, 17.10.1994>


GUYU 古愚

→ Zhu Qianzhi 朱谦之 [Minkuang] [Zuohai henren]
BML 141b
1898—-[Zhu Qianzhi, “Shijieguan de zhuanbian”, ZHONGGUO ZHEXUE, 3 (1980), 379a]
<rdf, 10.12.1999>


HE ZHUANG 何庄

→ Tang Yin 唐因 (1925-1997, Shanghai)
BML 572a
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


* HF *
IS NOT Liu Hefang 刘合芳
—-[Xue de Yanyu, in MANGYUAN, #7 (5 Jun 1925), 57(1)]
<rdf, 15.10.1994>


HU MEIZI 胡美子

→ Xiong Hong 敻虹
BML 0
—-[oral conversation 23 May 2000]
<rdf, 24.5.2000>


HUANG JIANSHENG 黄剑生

→ Huang Lingshuang 黄凌霜
BML 0
—-[Lu Zhe, ZHONGGUO WU ZHENGFU ZHUYI SHI GAO, 168]
<rdf, 8.7.1999>


HUANG KE 黄克

→ Huang Shaofen 黄绍芬 (1911-1921, Zhongshan/Guangdong)
BML 0
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


JIANNAN 健南

→ Jiannan 建南
→ Lou Shiyi 楼适夷
BML 664b-665a
<rdf>


JIAN SHENG 兼生 , 兼胜

→ Huang Lingshuang 黄凌霜
BML 0
—-[Lu Zhe, ZHONGGUO WU ZHENGFU ZHUYI SHI GAO, 168]
<rdf, 8.7.1999>


JIANG SI 江思

→ Su Wen 苏汶 [Du Heng杜衡]
BML 205a
—-[XIANDAI, 1,3(1932), 422-427]
Shi Zhecun, quoted in Chen Bingying, DAI WANGSHU PINGZHUAN, (Chongqing chubanshe 1995),1
<rdf, 20.12.1999>


JIN FAN 靳凡

→ Liu Qingfeng 刘青峰
BML 0
used this penname in Gingkai de Qingshu, SHIYUE 1/1980, 4-67—-[C. Klose, JIN GUANGTAOS UND LIU QINGFENGS NEUES DECAMERONE, Bochum: Brockmeyer 1994, 8-9]
<rdf, 29.2.2000>


* K *

→ Gao Ge 高歌
BML 563a
—-[XWS 4/1991]
<rdf>


LI SHOUZHANG 李守章

→ Li Junmin 李俊民
BML 252b-253a
—-[LYD 43a]
<rdf, 4.1.2000>


LI YUZHEN 李毓珍

→ Yu Zhen 余振 (1909-1996, Yuanping/Shanxi)
BML 289a
—-[NC No. 11 (4.1997), 59]
<rdf, 5.2.2000>


LIN FEI 林非

→ Pu Yuanpei 蒲元培
Lu Xun expert
—-[Lindberg: LX AS TRANSLATOR ’89, 13]
<rdf>


LINGSHUANG 凌霜

→ Huang Lingshuang 黄凌霜
BML 0
used for “Deyizhi zhexuejia Nicai de zuojiao”, XIN QINGNIAN, 4,5 (5.1918)
<rdf, 8.7.1999>


LOUIS CHA

→ Jin Yong 金庸
YL 213b-214a
editor in chief of MINGBAO, Hongkong
—-[BULLETIN DE SINOLOGIE 10/1986, 30]
<rdf>


LU RONGBIN 鲁荣彬

→ A Lu阿橹(?-1997, Heilongjiang)
BML 0
—-[NC No. 12 (8.1998)]
<rdf, 5.2.2000>


MINKUANG 闽狂

→ Zhu Qianzhi 朱谦之 [Guyu] [Zuohai henren]
BML 141b
—-[Zhu Qianzhi, Shijieguan de Zhuanbian, ZHONGGUO ZHEXUE, 3 (1980), 379a]
<rdf, 10.12.1999>


* P *

→ Xiang Peiliang 向培良
BML 150b
—-[XWS 4/1991]
<rdf>


PAN SHI 潘式
BML 688a

→ Bei Hui 悲慧
used this name in YUDANG JIANZHA (Beijing: Bianzhekan, 6.1927)—-[MS#15771]
<rdf>


QUANFEI 全飞

→ Sun Fuxi 孙福熙
BML 202a
<rdf, 6.9.1994>


* S *

→ Gao Yuanzheng 高远征
BML 0
—-[XWS 4/1991]
<rdf>


SHAOXIAN 少仙

→ Li Shaoxian 李少仙
BML 0
<MG, 20.7.1999>


SHEN BING 沈冰

→ Mao Dun 茅盾
BML 390b-394b
—-[“Haiwai wentan xiaoxi”, XIAOSHUO YUEBAO (1921 ff.)]
<rdf, 9.11.2000>


SHUIHUA 水华

→ Zhang Suihua 张水华 (1916-1995, Hongsu/Nanjing)
BML 0
<rdf, 5.2.2000>


SIYONG 思永

→ Hu Siyong 胡思永
BML 0
<rdf, 15.10.1994>


SU WEN 苏汶

→ Du Heng 杜衡 [Jiang Si江思]
—-[XIANDAI, 1,3(1932), 422-427]
Shi Zhecun, quoted in Chen Bingying, DAI WANGSHU PINGZHUAN, (Chongqing chubanshe 1995), 1
<rdf, 9.11.2000>


SUI TINGZHANG 隋廷杖 (f; Shandong)

→ Yu Zhang nüshi 玉杖女士
BML 619b
publications in XIAOSHUO YUEBAO (comp. “Daxi” 10:15c)
—-[Quelle?]
<rdf, 9.11.2000>


TATAMULIN 塔塔木林

→ Xiao Qian 萧乾 (1910-1999, Xing’anling/Heilongjiang)
BML 593b-594a
MSZ#15307
pen-name Tatamulin 塔塔木林 used for”Hongmao changtan” (Shanghai guanchashe, 1948.8, 3rd ed. 1948.12)
—-[J. Kinkley, “Autobiography as Therapy”, in CHINA AND HER BIOGRAPHICAL DIMENSIONS, eds. C. Neder and S. Schilling (2001), n35]]
<rdf, 12.11.2000>


WANG SHIYING NüSHI 王世瑛女士 (f; 1897-1945)

→ Wang Shiying 王世瑛 (f; 1897-1945)
BML 31a
the name Wang Shiying Nüshi was used in WENXUE XUNKAN; 8 (20 Jul 1921)
[All of Wang Shiying’s contributions to WENXUE XUNKAN from this period, exept this one, she simply signs “Wang Shiying”]
<mh, 24.7.2000>


WONG QUIN-CEY

→ Wang Wenxian 王文显 (1886-1968, Kunshan/Jiangsu)
BML 30a
—-[CYT 28a #337]
<rdf, 29.6.1999>


XIAO HU 萧湖

→ Zhang Xiaohu 张肖虎 (1914-1997, Tianjin)
BML 0
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


XIAOMING 小酩

→ Li Xiaoming 李小酩
BML 0
—-[“Qi de gushi”, in ZHONGGUO XIN WENXUE DAXI, (1935) 4, 339-344]
<rdf, 6.9.1994>


XU BAOTI 徐宝梯

→ Tao Dun 陶钝(1901-1996, Zhucheng/Shandong)
BML 577b-578a
—-[NC No. 11 (4.1997), 59]
<rdf, 5.2.2000>


XUENI 雪尼

→ Sun Xueni 孙雪泥
BML 200b
<rdf, 17.7.1998>


* Y *

→ Yan Zonglin 阎宗临
BML 613b
—-[XWS 4/1991]
<rdf>


YI 衣

→ Zhang Yiping 章衣萍
BML 611b
<rdf, 18.10.1994>


YIN JI 尹极

→ Lin Tongji 林同济 (1906-1980, Fuzhou/Fujian)
BML 401a
—-[ZHONGGUO XIANDAI WENXUE LIUPAI SHETUAN CIDIAN]
<US, 9.1999>


ZHANG MAOCHEN 章矛尘

→ Chuan Dao 川岛
BML 12a
used in HE LU XUN XIANGCHU DE RIZI—-[LXQJ 2:337n23]
<rdf, 30.5.1994>


ZHANG RENNONG 章人农

→ Zhang Yiping 章衣萍
BML 611b
in reverence to Liu Bannong 刘半侬
—-[WENYI CHUNQIU 1, 5; 1 Nov 1933; QMH #118, 1; 1561a]
<rdf>


ZHANG SHIFANG 张世方

→ Fang Bing 方冰 (1914-1997, Zhunnan/Anhui)
BML 64a
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


ZOU GUANQUN 邹冠群

→ Lou Xi 楼栖 (1912-1997, Meixian/Guangdong)
BML 664b
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


ZUOHAI HENREN 左海恨人

→ Zhu Qianzhi 朱谦之 [Guyu] [Minkuang]
BML 141b
—-[Zhu Qianzhi, “Shijieguan de zhuanbian”, ZHONGGUO ZHEXUE, 3 (1980), 379a]
<rdf, 10.12.1999>



Go to top of page