Tea Talk Figures

Illustration of literary tea talk

“Illustration of literary tea talk” (Liuyi; Fed. 15, 1936)

List of Figures in “Wentan chahua tu” 文壇茶話圖

 1. Shao Xunmei
 2. Yu Dafu
 3. Lin Yutang
 4. Lao She
 5. Bing Xin
 6. Zhang Ziping
 7. Bai Wei
 8. Hong Shen
 9. Fu Donghua
 10. Zhou Zuoren
 11. Zheng Zhenduo
 12. Shen Congwen
 13. Du Heng
 14. Zhang Tianyi
 15. Lu Yan
 16. Gao Ming
 17. Ye Lingfeng
 18. Liu Na’ou
 19. Mu Shiying
 20. Xu Xiacun
 21. Ling Shuhua
 22. Shi Zhecun
 23. Mao Dun
 24. Maksim Gorki
 25. Yuan Zhonglang
 26. Tian Han
 27. Ding Ling
 28. Liu Bannong
 29. Xu Zhimo
 30. Jiang Guangci
 31. Peng Jiahuang
 32. Ba Jin
 33. Lu Xun